Algemene voorwaarden

Advocatenkantoor Goossens

 

1. Toepasselijkheid en begripsbepaling.
[1.1] Op iedere overeenkomst met Advocatenkantoor Goossens of één van de personen die bij dit kantoor werkzaam zijn, zijn de onderhavige bepalingen van toepassing. De onderhavige algemene voorwaarden, in het bijzonder die ter zake van de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Goossens, zijn ook van toepassing op andere relaties tussen een persoon en Advocatenkantoor Goossens, zonder dat er al sprake is van een verstrekte opdracht, maar waarbij Advocatenkantoor Goossens of een bij dit kantoor werkzame persoon wel reeds advies verleent op juridisch gebied of een juridische zaak bespreekt, in de meest ruime zin van het woord. Men denke hierbij bijvoorbeeld aan een gratis advies, al dan niet op verzoek van degene die Advocatenkantoor Goossens hiervoor heeft benaderd, tijdens een bespreking, door middel van het beantwoorden van per e-mail of trelefonisch gestelde vragen, enzovoorts.
[1.2] In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
a. kantoor: de heer mr. drs. H.J.M. Goossens, handelend onder de naam 'Advocatenkantoor Goossens', gevestigd aan de Kruiskenseweg 1te Asten;
b. advocaat: advocaat mr. drs. H.J.M Goossens met wie de cliënt de onderhavige overeenkomst sluit;
c. cliënt: de (vrouwelijke of mannelijke) natuurlijke persoon of natuurlijke personen of de personenvennootschap od rechtspersoon dan wel personenvennootschappen of rechtspersonen die aan het kantoor opdracht heeft of hebben gegeven om (bepaalde) juridische werkzaamheden te verrichten;
d. particulier: de cliënt die een opdracht aan het kantoor verstrekt tot het verrichten van juridische werkzaamheden welke geen verband houden met een (mede) door de cliënt gedreven (eigen) onderneming;
e. ondernemer: de cliënt die een opdracht aan het kantoor verstrekt tot het verrichten van juridische werkzaamheden die verband houden met een (mede) door de cliënt zelf gedreven (eigen) onderneming; indien de juridische werkzaamheden worden opgedragen door of namens een personenvennootschap of rechtspersoon of verband houden met zo'n personenvennootschap of rechtspersoon, wordt de cliënt in de onderhavige overeenkomst steeds als ondernemer beschouwd;
f. overeenkomst: de overeenkomst waarbij een cliënt aan het kantoor of de advocaat de opdracht geeft om bepaalde juridische werkzaamheden te verrichten:
g . opdracht: de overeenkomst van opdracht waarvan de inhoud in eerste instantie door de onderhavige regels wordt bepaald.

2. Opdracht.
[2.1] Zo een cliënt aan het kantoor opdracht heeft gegeven om rechtsbijstand te verlenen, in de meest ruime zin van het woord, welke opdracht door het kantoor is aanvaard, staat degene die namens een rechtspersoon of personenvennootschap of een andere persoon of instantie de onderhavige overeenkomst aangaat en/of ondertekent, er persoonlijk voor in dat hij bevoegd is om de cliënt in dit opzicht te vertegenwoordigen.
[2.2] Deze overeenkomst is alléén gesloten met de advocaat aan wie de hier bedoelde opdracht is verstrekt en die als zodanig het contact met de cliënt is aangegaan en onderhoudt.
[2.3] De opdracht wordt in beginsel door de (voornoemde) advocaat vervuld. Deze advocaat is evenwel gerechtigd om een andere persoon, aan het kantoor verbonden, met de opdracht (mede) te belasten, zulks onder verantwoordelijkheid van de advocaat die de onderhavige overeenkomst heeft gesloten.
[2.4] Bij het uitvoeren van de opdracht kunnen derden slechts worden ingeschakeld na voorafgaande toestemming van de cliënt. Dit geldt evenwel niet voor het inschakelen van de hulp van een deurwaarder voor het verrichten van de noodzakelijke (proces-)handelingen. De advocaat bepaalt hier zelf in hoeverre deze personen dienen te worden ingeschakeld, maar voert hierover, voor zover mogelijk, wel overleg met de cliënt.

3. Honorarium.
[3.1] Voor de krachtens deze opdracht verrichtte werkzaamheden is de cliënt aan het kantoor een honorarium verschuldigd, te vermeerderen met verschotten (kosten die het kantoor ten behoeve van de opdracht maakt, waaronder het griffierecht, deurwaarderskosten e.d.), kantoorkosten (zijnde bezwaarlijk te specificeren kosten zoals kosten van telefoon, porti, telefax en kopieën) en omzetbelasting.
[3.2]. De werkzaamheden van de opdracht worden naar rato van de bestede tijd verricht voor een tarief van € 160,-- per uur voor particulieren en voor een tarief van € 200,-- per uur voor ondernemers en rechtspersonen, alles steeds exclusief bureaukosten (5%) en exclusief BTW. Slechts indien schriftelijk afwijkende afspraken zijn gemaakt, geldt een ander tarief.
[3.4] Het uurtarief van € 160,-- respectievelijk € 200,-- kan worden bijgesteld, bijvoorbeeld in verband met een inflatiecorrectie. Alleen werkzaamheden die worden verricht nadat een wijziging van het uurtarief schriftelijk aan de cliënt is medegedeeld, kunnen tegen het vernieuwde uurtarief aan de cliënt in rekening worden gebracht.

4. Voorschotten.
[4.1] Het kantoor is gerechtigd vooraf een voorschot voor de te verrichten werkzaamheden (niet te verwarren met verschotten) in rekening te brengen, waarmee declaraties worden verrekend. Indien het voorschot ontoereikend is of ontoereikend dreigt te worden, is het kantoor gerechtigd een nieuw voorschot in rekening te brengen. Indien cliënt niet tijdig tot betaling van het voorschot overgaat, is de advocaat bevoegd zijn werkzaamheden te staken en zo nodig over te gaan tot het definitief beëindigen van de opdracht.
[4.2] Voor zover de openstaande declaraties niet met het voorhanden zijnde voorschot kunnen worden verrekend, dient cliënt de declaraties alsnog te voldoen. Voor zover er na verrekening van de declaraties (inclusief de slotdeclaratie) nog een deel van het voorschot resteert, zal dit deel aan cliënt worden terugbetaald.

5. Gesubsidieerde rechtsbijstand van de overheid ('toevoeging').
[5.1] De advocaat onderzoekt vóór het verstrekken van de opdracht door de cliënt en, als dit niet mogelijk is, zo spoedig mogelijk, of de cliënt, gezien zijn inkomen en vermogen en de aard van de door hem gewenste rechtshulp, wellicht in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (zgn. 'toevoeging').
[5.2] Indien redelijkerwijs te verwachten is dat de cliënt in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, deelt de advocaat dit aan de cliënt mede.
[5.3] Cliënt is ervan op de hoogte dat Advocatenkantoor Goossens géén werkzaamheden verricht op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand van de overheid (Raad voor Rechtsbijstand) en dat de cliënt, zo hij daarvoor wel in aanmerking zou komen, hiervan uitdrukkelijk door ondertekening van deze opdracht afstand doet jegens Advocatenkantoor Goossens, in die zin dat de werkzaamheden betalend worden verricht tegen het voor particulieren respectievelijk ondernemers geldende uurtarief.

6. Facturering en betaling.
[6.1] De werkzaamheden zullen in beginsel maandelijks - achteraf - in rekening worden gebracht. Verschotten, zoals griffierechten en deurwaarderskosten, zullen gespecificeerd op de declaratie worden vermeld. De bureaukosten bedragen 5 % van het honorarium van de advocaat.
[6.2] Indien de cliënt daarom verzoekt, wordt de declaratie vergezeld van een gespecificeerde urenopgave of wordt nadien alsnog zo'n gespecificeerde urenopgave toegezonden, waarop is aangegeven welke werkzaamheden door de advocaat en / of het kantoor zijn verricht en hoeveel tijd dit in beslag heeft genomen.
[6.3] Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum. Voor ondernemers geldt een betalingstermijn van dertig dagen na de factuurdatum. De geldende betalingstermijn is een fatale termijn, zodat bij overschrijding ervan de cliënt van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling of sommatie, in verzuim komt en een rente van 10% wegens vertraging verschuldigd is.
[6.4] Brieven (verzoeken, herinneringen en sommaties) in verband met achterstallige betaling of buitengerechtelijke incasso worden, nadat cliënt in verzuim is, aan cliënt in rekening gebracht, waarbij voor elke brief een bedrag van € 35,00 verschuldigd is. Overige buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de cliënt die in verzuim is.

7. Verrekening en opschorting.
[7.1] Het kantoor is steeds gerechtigd een of meer openstaande declaraties te verrekenen met gelden die ten behoeve van de cliënt worden ontvangen.
[7.2] Het kantoor en/of de advocaat is gerechtigd de uitvoering van zijn werkzaamheden te staken of op te schorten zodra de cliënt in verzuim is met de nakoming van de voor hem uit de onderhavige overeenkomst voortvloeiende (betalings-)verplichtingen, zonder dat dit, wanneer de cliënt daarvan nadelige gevolgen ondervindt, tot enige aansprakelijkheid van het kantoor en/of de advocaat leidt. Indien aan een herhaald verzoek tot betaling geen gevolg is gegeven, is het kantoor en/of de advocaat gerechtigd de opdracht te beëindigen en zijn werkzaamheden definitief te staken, onverminderd de verplichting van de cliënt om de nog openstaande declaraties of facturen zo spoedig mogelijk te voldoen.
[7.3] De cliënt is te allen tijde verplicht, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, de declaratie 14 dagen (particulieren) respectievelijk 30 dagen (ondernemers) na de factuurdatum te betalen, zonder mogelijkheid van verrekening, korting of opschorting.

8. Aansprakelijkheid.
[8.1] De aansprakelijkheid voor schade, die voortkomt uit of verband houdt met de uitvoering van deze opdracht ('beroepsfout'), is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering. Dit betekent dat schade door een beroepsfout van de advocaat in beginsel voor vergoeding in aanmerking komt voor zover de schade niet meer bedraagt dan € 500.000. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van de advocaat geldt deze beperking niet en komt de volledig geleden schade voor vergoeding in aanmerking.
[8.2] Het kantoor en de advocaat zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, die bevoegdelijk of met instemming van de cliënt ten behoeve van de opdracht zijn ingeschakeld.
[8.3] Advocatenkantoor Goossens is in geen geval aansprakelijk als door het kantoor, gevraagd of ongevraagd, advies wordt uitgebracht aan een persoon, zonder dat er reeds sprake is van een overeenkomst van opdracht of zelfs van enige overeenkomst tussen partijen, zoals wanneer in de vorm van serviceverlening vragen door Advocatenkantoor Goossens of bij dit kantoor werkzame personen worden beantwoord 'om niet' of tegen een geringe vergoeding, mede omdat in zulke situaties de advies verstrekkende persoon niet of niet eenvoudig een volledig beeld van de situatie bij de betrokken persoon kan krijgen, hetgeen voor die persoon, onder meer gezien de aard van het contact, bekend is.

9. Aanvang en beëindiging van de werkzaamheden.
[9.2] Het kantoor en/of de advocaat is op géén enkele wijze verplicht tot het verrichten van enige juridische werkzaamheden, welke dan ook, vóórdat de cliënt de onderhavige overeenkomst heeft ondertekend en vervolgens door het kantoor is ontvangen.
[9.2] Het kantoor en/of de advocaat is op geen enkele wijze verplicht tot het verrichten van enige juridische werkzaamheden, welke dan ook, wanneer de cliënt niet voldoet aan enige uit de onderhavige overeenkomst voortvloeiende verplichting.
[9.3] Het kantoor en/of de advocaat is te allen tijde gerechtigd de opdracht eenzijdig door opzegging te beëindigen, zonder inachtneming van enige opzegtermijn en zonder daardoor op enige wijze schadeplichtig te worden, indien het kantoor en/of de advocaat van mening is dat voortzetting van de relatie met de cliënt redelijkerwijs niet meer mogelijk of wenselijk is.
[9.4] De cliënt is te allen tijde gerechtigd de opdracht eenzijdig door opzegging te beëindigen, zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder daardoor op enige wijze schadeplichtig te worden, indien de cliënt van mening is dat voortzetting van de relatie met het kantoor en/of de advocaat redelijkerwijs niet meer mogelijk of wenselijk is of hij om andere redenen van een voortzetting van de relatie wil afzien.
[9.5] Opzegging van de overeenkomst door het kantoor en/of de advocaat dan wel door de cliënt dient schriftelijk te geschieden door een ondertekende verklaring, waarbij een e-mailbericht of een ondertekend faxbericht met zo'n schriftelijke verklaring gelijk wordt gesteld. Dit laatste geldt nochtans niet voor verklaringen die mondeling, telefonisch, per voicemail, SMS-bericht, videobeeld of enige andere wijze van communicatie zijn geuit en/of achtergelaten.
[9.6] Bij het einde van de overeenkomst van opdracht blijft cliënt het honorarium en de eventuele andere vergoedingen verschuldigd voor werkzaamheden of andere verrichtingen die hebben plaatsgevonden tot en met de dag waarop de opzeggingsverklaring de persoon of het adres van de andere partij heeft bereikt.

 


end