Abonnementsvoorwaarden

 

De ondergetekenden:

I. de heer mr. drs. H.J.M. Goossens, die handelt onder de naam 'Advocatenkantoor Goossens', gevestigd en kantoorhoudend aan de Kruiskensweg 1 te (5721 KC) Asten;
hierna ook te noemen: 'Advocatenkantoor Goossens';

en


II. ………………………………………, gevestigd te …………………...…….., e-mailadres: ............................................................, telefaxnummer: ......................................................, telefoonnummer: …....................................................;
hierna ook te noemen: 'cliënt';

*) Alle hierna genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en exclusief 5 % bureaukosten. Kosten van derden, zoals griffierechten en deurwaarderskosten, komen steeds voor rekening van de cliënt.

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Abonnement
1. Cliënt sluit bij deze een jaarabonnement voor juridische dienstverlening bij Advocatenkantoor Goossens, waarvoor hij bij aanvang eenmalig een abonnementsgeld aan Advocatenkantoor Goossens betaalt van € 365,00 exclusief BTW per jaar. Het abonnement geldt voor één bedrijf (natuurlijke persoon, personenvennootschap of rechtspersoon) met maximaal 50 werknemers. Heeft een cliënt meer bedrijven of rechtspersonen (besloten vennootschappen), dan dient hij zelf aan te gegeven welke van deze bedrijven of rechtspersonen onder het abonnement vallen. Zolang de gezamenlijk aangewezen bedrijven en/of rechtspersonen bij elkaar opgeteld niet meer dan 50 werknemers in dienst hebben, worden zij alle door het abonnement gedekt als één cliënt. Voor bedrijven of combinaties van bedrijven en/of rechtspersonen met in totaal méér dan 50 werknemers, kunnen afzonderlijke abonnementen worden afgesloten tegen nader overeen te komen abonnementsgelden en tarieven.
2. Op grond van het jaarabonnement verricht Advocatenkantoor Goossens bepaalde werkzaamheden, zoals omschreven in deze overeenkomst, tegen aangepaste prijzen en tarieven ten behoeve van de cliënt.
3. Cliënt verklaart dat hij ervan op de hoogte is dat uitsluitend natuurlijke personen die een onderneming drijven in de zin van de Wet inkomstenbelasting (éénmanszaak of zelfstandige beroepsbeoefenaar), rechtspersonen en personenvennootschappen een jaarabonnement voor juridische dienstverlening met Advocatenkantoor Goossens kunnen aangaan. Cliënt verklaart tevens dat hij ervan op de hoogte is dat uitsluitend werkzaamheden die verband houden met de onderneming van deze natuurlijke persoon of deze rechtspersoon of personenvennootschap onder de werking van het jaarabonnement vallen.
4. De looptijd van het abonnement is 365 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de cliënt de schriftelijke bevestiging (per e-mail) van het aangaan van het jaarabonnement heeft ontvangen van Advocatenkantoor Goossens of waarop in onderling overleg de ingangsdatum is bepaald.
5. Op het onderhavige jaarabonnement zijn van toepassing de algemene voorwaarden die aan deze overeenkomst zijn gehecht en die gelijktijdig en afzonderlijk door de cliënt worden ondertekend.

Aldus in tweevoud getekend te Asten op ......................................................... 201..

handtekening cliënt: ……....................................... …     handtekening advocaat: .................................................


Algemene voorwaarden
Jaarabonnement juridische dienstverlening
Advocatenkantoor Goossens

Artikel 1 Einde abonnement.
1.1 Het abonnement eindigt van rechtswege bij het verstrijken van de looptijd van 365 dagen, tenzij de cliënt schriftelijk te kennen heeft gegeven het abonnement met één jaar te willen verlengen.
1.2 Wanneer een jaarabonnement na afloop wordt verlengd, wordt er voor de duur van wederom 365 dagen een nieuw jaarabonnement afgesloten onder de alsdan geldende contractsbepalingen en abonnementsvoorwaarden. De cliënt die niet akkoord gaat met deze nieuwe contractsbepalingen of voorwaarden, is gerechtigd om het nieuwe jaarabonnement door opzegging per direct te beëindigen.
1.3 Zowel de cliënt als Advocatenkantoor Goossens is tijdens de looptijd van het abonnement steeds gerechtigd, om welke reden dan ook, het abonnement met onmiddellijke ingang, derhalve zonder inachtneming van een opzegtermijn, eenzijdig door een schriftelijke opzegging tussentijds te beëindigen. In dat geval zal het abonnementsgeld aan de cliënt worden gerestitueerd naar evenredigheid van de mate waarin de looptijd van het abonnement op het moment van opzegging reeds is verstreken, zonder rekening te houden met rente.
1.4 Opzegging van de overeenkomst door Advocatenkantoor Goossens dan wel door de cliënt dient schriftelijk te geschieden door een ondertekende verklaring, waarbij een e-mailbericht of een ondertekend faxbericht met zo'n schriftelijke verklaring gelijk wordt gesteld. Dit laatste geldt nochtans niet voor verklaringen die mondeling, telefonisch, per voicemail, SMS-bericht, videobeeld of enige andere wijze van communicatie zijn geuit en/of achtergelaten.
1.5 Bij het einde van het abonnement blijft de cliënt het honorarium en de eventuele andere vergoedingen verschuldigd voor werkzaamheden of andere verrichtingen die hebben plaatsgevonden tot en met de dag waarop het jaarabonnement automatisch door tijdsverloop is geëindigd of, in geval van een tussentijdse beëindiging, totdat de opzeggingsverklaring de persoon of het adres van de andere partij heeft bereikt. Advocatenkantoor Goossens is verplicht lopende zaken zorgvuldig aan cliënt of een door hem aangewezen derde over te dragen, maar kan daarvoor wel een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Artikel 2 Instappen bij bestaande geschillen.
2.1 Het jaarabonnement is niet van toepassing op een geschil dat reeds vóór of bij het aangaan van het abonnementscontract bestond en waarvoor eventueel al werkzaamheden zijn of werden verricht. Voor juridische werkzaamheden die in verband met een dergelijk geschil worden verricht, geldt het normale uurtarief voor ondernemers (€ 200,00 excl. BTW en excl. 5 % bureaukosten), tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Onder een ‘geschil’ in de hiervoor bedoelde zin valt niet slechts een geschil dat bij de rechter aanhangig is, maar ieder meningsverschil over de (privaatrechtelijke) rechtsverhouding tussen de cliënt en een andere persoon, waarvan de cliënt in redelijkheid had kunnen en behoren te verwachten dat dit tot een juridisch conflict zou kunnen uitgroeien. Zodra blijkt dat Advocatenkantoor Goossens in strijd met deze bepaling toch krachtens het jaarabonnement en onder de werking van de daarin genoemde tarieven werkzaamheden heeft verricht, worden deze werkzaamheden alsnog met terugwerkende kracht tegen het normale uurtarief voor ondernemers aan de cliënt in rekening gebracht.
2.3 Indien een gerechtelijke procedure onder de dekking van het jaarabonnement voor juridische dienstverlening is aangevangen, zodat de juridische werkzaamheden tegen een gereduceerde tarief zijn verricht, maar de gerechtelijke procedure nog niet is geëindigd als het jaarabonnement door tijdsverloop afloopt, is de cliënt wel gerechtigd om het abonnement met één jaar te verlengen, zodat hij in deze gerechtelijke procedure vertegenwoordigd blijft tegen een gereduceerde tarief, zoals dat volgens het nieuwe jaarabonnement zou gelden. Indien de cliënt niet kiest voor een nieuw jaarabonnement bij Advocatenkantoor Goossens, zullen de werkzaamheden die daarna in verband met deze gerechtelijke procedure moeten worden verricht, voor zover aan Advocatenkantoor Goossens opgedragen, tegen het op dat moment geldende normale uurtarief voor ondernemers plaatsvinden. Advocatenkantoor Goossens is steeds gerechtigd om in deze situaties het sluiten van een nieuw jaarabonnement te weigeren.

Artikel 3 Betaling.
3.1 Een geldende betalingstermijn is een fatale termijn, zodat bij overschrijding ervan de cliënt van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling of sommatie, in verzuim komt.
3.2 Advocatenkantoor Goossens is steeds gerechtigd een of meer openstaande declaraties te verrekenen met gelden die ten behoeve van de cliënt worden ontvangen. Advocatenkantoor Goossens is gerechtigd om de uitvoering van werkzaamheden te staken of op te schorten zodra de cliënt in verzuim is met de nakoming van de voor hem uit de onderhavige overeenkomst voortvloeiende (betalings-)verplichtingen, zonder dat dit, wanneer de cliënt daarvan nadelige gevolgen ondervindt, tot enige aansprakelijkheid van het kantoor en/of de advocaat leidt.
3.3 De cliënt is te allen tijde verplicht declaraties van Advocatenkantoor Goossens tijdig en volledig te betalen, zonder mogelijkheid van verrekening, korting of opschorting.
3.4 Tenzij de cliënt schriftelijk een andere woon- of vestigingsplaats of adres heeft doorgegeven, mag Advocatenkantoor Goossens ervan uitgaan dat het laatst bekende adres nog altijd het geldende adres is.

Artikel 4 Inschakeling derden.
4.1 Bij het uitvoeren van de opdracht kunnen derden slechts worden ingeschakeld na voorafgaande toestemming van de cliënt. Dit geldt evenwel niet voor het inschakelen van de hulp van een deurwaarder voor het verrichten van de noodzakelijke (proces-)handelingen. De advocaat bepaalt hier zelf in hoeverre deze personen dienen te worden ingeschakeld, maar voert hierover, voor zover mogelijk, wel overleg met de cliënt.
4.2 Advocatenkantoor Goossens is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, die met instemming van de cliënt, althans bevoegdelijk ten behoeve van de opdracht zijn ingeschakeld.

Artikel 5 Verplichtingen en aansprakelijkheid.
5.1 De dienstverlening waarop cliënten krachtens het abonnement aanspraak hebben, omvat uitsluitend juridische vraagstukken op het gebied van het Nederlandse nationale en internationale privaatrecht.
5.2 Advocatenkantoor Goossens zal zijn kennis en ervaring naar beste kunnen aanwenden. Mocht Advocatenkantoor Goossens evenwel van oordeel zijn dat een bepaald onderwerp buiten zijn kennis en ervaring valt of te veel specialistische kennis vergt, dan is Advocatenkantoor Goossens bevoegd om de daarmee verband houdende werkzaamheden niet ten uitvoer te brengen of de opdracht af te wijzen of terug te geven, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Goossens leidt. De cliënt is in dat geval gerechtigd om het jaarabonnement met onmiddellijke ingang – schriftelijk - op te zeggen, waarna het abonnementsgeld aan hem zal worden gerestitueerd naar evenredigheid van de tijd die op het moment van de opzegging reeds is verstreken.
5.3 Het jaarabonnement kan Advocatenkantoor Goossens in geen enkel geval verplichten om op eigen kosten de deskundigheid of hulp van een andere jurist of enige andere derde, welke dan ook, in te schakelen of de daarmee verband houdende kosten aan de cliënt te vergoeden.
5.4 De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Goossens voor schade, die voortkomt uit of verband houdt met de uitvoering van het jaarabonnement of andere opdrachten, welke dan ook, is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de betreffende advocaat daadwerkelijk aanspraak geeft in de vorm van een ontvangen verzekeringsuitkering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering.
5.5 Het jaarabonnement verplicht de cliënt niet om eventuele gerechtelijke procedures of andere werkzaamheden bij Advocatenkantoor Goossens aan te brengen. Gerechtelijke procedures en advieswerkzaamheden worden uitsluitend na overleg met en in opdracht van de cliënt gestart.

Artikel 6 Gereduceerde uurtarieven krachtens het jaarabonnement.
6.1 De cliënt kan voor werkzaamheden die onder het abonnement vallen, aanspraak maken op een gereduceerd uurtarief van € 160,00. Dit tarief geldt zowel voor advieswerkzaamheden als voor werkzaamheden die betrekking hebben op het vertegenwoordigen van de cliënt in een gerechtelijke procedure.
6.2 Voor werkzaamheden die bestaan uit het verrichten van processuele handelingen, waaronder het opstellen van een dagvaarding en andere gerechtelijke stukken en het bijwonen van een zitting, en die direct verband houden met een rechtszaak die tot de absolute bevoegdheid van de kantonrechter behoort, geldt een gereduceerd tarief van € 100,00 per uur. Tot de absolute bevoegdheid van de kantonrechter behoren alle rechtsvorderingen waarvan de totale waarde niet meer bedraagt dan € 5.000 of, en dit ongeacht de waarde van de rechtsvordering, die verband houden met een arbeidsovereenkomst, een agentuurovereenkomst, een huurovereenkomst, een overeenkomst van huurkoop of een pachtovereenkomst. Ook de werkzaamheden die vóór het opstellen van een dagvaarding in een dergelijke zaak door Advocatenkantoor Goossens worden verricht, zijn onderworpen aan het gereduceerde tarief van € 100,00 per uur.
6.3 De in dit artikel genoemde gereduceerde tarieven gelden als maximum en zijn niet van toepassing voor zover de werkzaamheden krachtens het abonnement gratis of tegen een bijzonder of lager (vast) tarief worden uitgevoerd, in welk geval het laagste tarief geldt.

Artikel 7 Vaste tarieven voor bepaalde gerechtelijke procedures en werkzaamheden.
7.1 Indien daartoe opdracht van de cliënt is verkregen, verricht Advocatenkantoor Goossens de volgende (gerechtelijke) procedures en werkzaamheden tegen de hierna genoemde vast (maximum) tarieven:
a. verzoekschriftprocedure tot het leggen van conservatoir beslag: vast tarief van maximaal € 350,00;
b. verzoekschriftprocedure tot faillietverklaring van een derde: vast tarief van maximaal € 350,00;
c. verzoekschriftprocedure tot formele ontbinding van een arbeidsovereenkomst: vast tarief van maximaal € 500,00;
d. opmaken van een vaststellingsovereenkomsten tot beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden: vast tarief van maximaal € 100,00;
e. ontslagvergunningsprocedure bij het UWV: vast tarief van maximaal € 500,00;
f. kort geding op verzoek van de cliënt: vast tarief van maximaal € 2.500,00.
7.2 Voor alle vaste tarieven geldt dat de cliënt zelf de overige kosten, zoals deurwaarderskosten en griffierechten, verschuldigd is. De cliënt dient zelf de proceskosten te voldoen, maar heeft anderzijds ook zelf aanspraak op de proceskosten waarin de wederpartij eventueel wordt veroordeeld.
7.3 Bij de vermelde tarieven gaat het steeds om maximum tarieven. Indien de advocaat, om welke reden dan ook, minder werk aan de zaak behoeft te besteden, zodat de cliënt bij toepassing van het gereduceerde uurtarief voordeliger uit zou zijn geweest, geldt dit lagere honorarium en blijft het vaste tarief buiten beschouwing.

Artikel 8 Incassowerkzaamheden.
8.1 De bepalingen in dit artikel zijn alleen van toepassing op zogenaamde 'zuivere' incassozaken, dat wil zeggen problemen bij het innen van een vordering op of jegens een in Nederland gevestigde schuldenaar, zonder dat die schuldenaar een (gegronde) reden heeft voor het uitblijven van betaling. In geval hierover gerede twijfel zou kunnen bestaan of later zou kunnen ontstaan, beslist Advocatenkantoor Goossens of er sprake is van een zuivere incassozaak.
8.2 Advocatenkantoor Goossens kan de cliënt verzoeken vooraf alle relevante gegevens die verband houden met de incassozaak te ordenen en aan Advocatenkantoor Goossens ter beschikking te stellen, vergezeld van een korte schriftelijke toelichting. Cliënt is gehouden om Advocatenkantoor Goossens tijdig van zoveel mogelijk relevante bewijsmiddelen te voorzien.
8.3 Incassowerkzaamheden, zowel tijdens een gerechtelijke procedure als in de daaraan voorafgaande buitengerechtelijke fase, worden verricht tegen een tarief van € 80,00 per uur.
8.4 Advocatenkantoor Goossens verstuurt in zuivere incassozaken in opdracht van de cliënt per gewone en aangetekende post een sommatiebrief. Deze sommatie kan eventueel worden gevolgd door een tweede aanmaning. Beide sommaties worden verzonden per gewone en aangetekende post. Voor een sommatie in een zuivere incassozaak wordt een vast tarief berekend van € 35,00 per brief.
8.5 Indien daartoe opdracht van de cliënt is verkregen, start Advocatenkantoor Goossens namens de cliënt een gerechtelijke incassoprocedure bij het kantongerecht, met hantering van een bijzonder uurtarief van € 80,00, waarbij in totaal door Adovatenkantoor Goossens ten hoogste € 500,00 in rekening kan worden gebracht, inclusief de buitengerechtelijke fase tot aan het eventuele eindvonnis.

Artikel 9 Overige werkzaamheden die onder het jaarabonnement vallen.
9.1 Het jaarabonnement biedt de cliënt de mogelijkheid om zijn onderneming eenmaal per jaar kosteloos door een advocaat op juridische problemen te laten controleren. De cliënt die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, ontvangt van tevoren per e-mail een vragenformulier, dat hij zelf moet invullen en dat vervolgens aan Advocatenkantoor Goossens wordt geretourneerd. Dit vragenformulier geldt als leidraad bij het bedrijfsbezoek en de bespreking op het kantoor van de cliënt. Naar aanleiding daarvan wordt kosteloos door Advocatenkantoor Goossens een rapport opgesteld met de bevindingen en eventuele voorstellen tot mogelijke aanpassingen. De vervolgwerkzaamheden die naar aanleiding hiervan in opdracht van de cliënt worden verricht, geschieden tegen een gereduceerde uurtarief van € 80,00 voor maximaal vier werkuren. Mochten deze vervolgwerkzaamheden meer tijd in beslag nemen dan vier werkuren, dan geldt voor de aanvullende werkuren een tarief van € 160,00 respectievelijk € 100,00, afhankelijk van de aard van de zaak of opdracht (zie hiervóór).
9.2 Het jaarabonnement biedt de cliënt in beginsel onbeperkt de mogelijkheid om telefonisch, per fax of per e-mail vragen ter beantwoording voor te leggen aan Advocatenkantoor Goossens, welke vragen naar redelijkheid op zo kort mogelijke termijn kosteloos per telefoon of per e-mail zullen worden beantwoord. Voor zover de vragen van de cliënt naar het oordeel van de advocaat alleen in een persoonlijk gesprek kunnen worden beantwoord, vindt dit gesprek kosteloos plaats op het kantoor van Advocatenkantoor Goossens. Voor vervolgwerkzaamheden die hieruit in opdracht van de cliënt voortvloeien, zoals het schrijven van een brief naar de wederpartij of een derde, geldt het gereduceerde tarief van € 80,00 per uur voor maximaal vier werkuren. Mochten deze vervolgwerkzaamheden meer tijd in beslag nemen dan vier werkuren, dan geldt voor de aanvullende werkuren een tarief van € 160,00 respectievelijk € 100,00, afhankelijk van de aard van de zaak of opdracht.
9.3 De cliënt met een jaarabonnement kan per e-mail een in het Nederlands opgesteld modelcontract of model van bepaalde algemene voorwaarden opvragen bij Advocatenkantoor Goossens, welke kosteloos per e-mail naar de cliënt zal worden gezonden. Dit geldt echter alleen voor zover het gaat om overeenkomsten die gebruikelijk zijn en in de praktijk vaak worden gesloten en voor algemene voorwaarden die op zulke veel voorkomende overeenkomsten betrekking hebben. Voor de gevolgen van het gebruik van dergelijke modellen kan Advocatenkantoor Goossens geen enkele aansprakelijkheid, welke dan ook, aanvaarden.
9.4 De cliënt met een jaarabonnement kan door hem gehanteerde contracten, algemene voorwaarden en eventuele andere juridische documenten per e-mail of anderszins ter controle voorleggen aan Advocatenkantoor Goossens. Deze stukken worden kosteloos door Advocatenkantoor Goossens in een zogenaamde ‘Quick Scan’ op de meest belangrijke juridische onderwerpen gecontroleerd. De bevindingen worden kosteloos door Advocatenkantoor Goossens op schrift gesteld en per e-mail of anderszins aan de cliënt medegedeeld. De vervolgwerkzaamheden die hieruit in opdracht van de cliënt voortvloeien, zoals het aanpassen van de gecontroleerde documenten, vinden plaats tegen een gereduceerde tarief van € 80,00 per uur voor maximaal vier uren. Mochten deze vervolgwerkzaamheden meer tijd in beslag nemen dan vier werkuren, dan geldt voor de aanvullende werkuren een tarief van € 160,00 respectievelijk € 100,00, afhankelijk van de aard van de zaak of opdracht.
9.5 Het opstellen van maatcontracten, bijzondere of incidentele overeenkomsten, algemene voorwaarden die zijn afgestemd op de onderneming van de cliënt of op een bijzondere transactie die de cliënt verricht of gaat verrichten, geschiedt steeds tegen het gereduceerde uurtarief van € 100,00 per uur.

Aldus in tweevoud getekend te Asten op ......................................................... 201...

handtekening cliënt: ……....................................... …     handtekening advocaat: .................................................

 


end