Jaarabonnement

 


Jaarabonnement voor juridische dienstverlening

Het is mogelijk om voor een eenmalig bedrag van € 365,00 (excl. BTW) met Advocatenkantoor Goossens een 'jaarabonnement voor juridische dienstverlening' ( 'juridisch abonnement') te sluiten. U bent dan gedurende een jaar verzekerd van juridische dienstverlening tegen sterk gereduceerde tarieven (zie elders voor de abonnementsvoorwaarden). Dit abonnement is met name bedoeld voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die vandaag de dag geregeld tegen juridische vragen aanlopen waarop zij direct antwoord willen, hetgeen telefonisch, per e-mail of in een persoonlijk gesprek kan worden bereikt.

De cliënt die een juridisch abonnement afsluit, betaalt daarvoor bij aanvang eenmalig het bedrag van € 365,00 exclusief BTW per jaar. De looptijd van het contract is 52 weken, te rekenen vanaf de dag waarop de cliënt de schriftelijke bevestiging van het contract heeft ontvangen van Advocatenkantoor Goossens of waarop in onderling overleg de ingangsdatum is bepaald. Het contract wordt na het einde van het jaar niet stilzwijgend verlengd, maar alleen nadat de cliënt schriftelijk heeft bevestigd een voortzetting te wensen. U ontvangt daarover aan het einde van het jaar van ons een bericht. Het abonnement geldt voor één bedrijf met maximaal 50 werknemers. Heeft een cliënt meer besloten vennootschappen, dan kan hij zelf aangegeven welke van deze vennootschappen onder het abonnement vallen. Zolang de gezamenlijk aangewezen besloten vennootschappen bij elkaar opgeteld niet meer dan 50 werknemers in dienst hebben, worden zij alle door het abonnement gedekt.

De dienstverlening waarop cliënten met een abonnement aanspraak hebben, omvat juridische vraagstukken op het gebied van:

 • contracten en algemene voorwaarden
 • aansprakelijkheid / niet-nakoming
 • incasso
 • arbeidsrecht
 • personenvennootschappen (maatschap, v.o.f.)
 • rechtspersonen (BV, stichting, vereniging)
 • directeur en aandeelhouders (vennootschapsrecht)
 • bedrijfsovername (familiebedrijven)
 • zekerheidsrechten (borg, pand, hypotheek)
 • vervoer over de weg
 • aanneming van werk (bouwrecht)
 • huur
 • burenrecht
 • bestuursrecht
 • intellectuele eigendom (domeinnaam, handelsnaam, merken e.d.)

Het is niet mogelijk om een juridisch abonnement te sluiten ter zake van een geschil dat reeds vóór of bij het aangaan van het abonnement bestond. Anders gezegd: men kan 'geen brandend huis verzekeren'. Voor juridische werkzaamheden die in verband met een dergelijk geschil worden verricht, geldt het normale uurtarief voor ondernemers van € 200,00 (excl. BTW en excl. 5 % bureaukosten). Beslissend hiervoor is niet op welk moment de handelingen met of door de wederpartij zijn verricht, waarover een geschil is ontstaan, noch op welk ogenblik redelijkerwijs duidelijk werd dat er wel eens een conflict zou kunnen ontstaan, maar uitsluitend het moment dat er daadwerkelijk sprake is van een geschil ('zakelijk conflict') met een andere persoon over een bepaald juridisch onderwerp.

Cliënten met een juridisch abonnement kunnen in ieder geval steeds aanspraak maken op een gereduceerd uurtarief van € 160,00. Maar voor werkzaamheden die betrekking hebben op een zaak die valt onder de absolute bevoegdheid van de kantonrechter geldt een gereduceerd uurtarief van € 100,00. Tot de absolute bevoegdheid van de kantonrechter behoren alle rechtsvorderingen waarvan de totale waarde niet meer bedraagt dan € 5.000 of, en dit ongeacht de waarde van de rechtsvordering, die verband houden met een arbeidsovereenkomst, een agentuurovereenkomst, een huurovereenkomst, een overeenkomst van huurkoop of een pachtovereenkomst. Meteen nadat een cliënt een zaak bij Advocatenkantoor Goossens aanbrengt, zal worden gekeken onder welk uurtarief de werkzaamheden zullen vallen. Dit wordt vervolgens aan de cliënt medegedeeld en zo nodig met hem besproken. Zowel de advieshandelingen en voorbereidende werkzaamheden, die plaatsvinden voorafgaande aan de eigenlijke gerechtelijke procedure, als de proceshandelingen zelf (opmaken van de dagvaarding en andere gerechtelijke stukken, bijwonen van een zitting) worden verricht tegen het uurtarief dat voor de desbetreffende zaak is bepaald.

 


Overzicht van werkzaamheden onder het abonnement

De hier genoemde gereduceerde tarieven van € 160,00 resp. 100,00 per uur tarief gelden als maximum en zijn niet van toepassing voor zover de werkzaamheden krachtens het abonnement gratis of tegen een bijzonder of lager (vast) tarief worden uitgevoerd, in welk geval het laagste tarief geldt.

Werkzaamheden
Vergoeding
exclusief BTW en exclusief 5 % bureaukosten
p/u = per uur     p/z = per zaak of opdracht
beantwoording vragen per telefoon/e-mail (onbeperkt) kosteloos
beantwoording vragen in persoonlijk gesprek (onbeperkt) kosteloos
juridische scan bedrijf + rapport van aanbeveling kosteloos
quick scan bestaande overeenkomsten/algemene voorwaarden kosteloos
opvragen modelcontracten/algemene voorwaarden kosteloos
vervolgwerkzaamheden n.a.v. bovenstaande vragen €  80 p/u (terzake de eerste 4 werkuren)
zuivere incassowerkzaamheden (advies- en proceswerkzaamheden) €  80 p/u (max. € 500 p/z)
versturen sommatiebrieven in zuivere incassozaken €  35 per brief
opstellen maatcontracten / afgestemde algemene voorwaarden € 100 p/u
advies- en proceswerkzaamheden in kantonzaken € 100 p/u
procedure formele ontbinding arbeidsovereenkomst € 100 p/u (max. € 500 p/z)
beëindigingsovereenkomst arbeidscontract € 100 p/u (max. € 500 p/z)
ontslagvergunningsprocedure bij het CWI € 100 p/u (max. € 500 p/z)
kort geding aangespannen door de wederpartij € 160 p/u
kort geding op verzoek van de cliënt € 160 p/u (max. € 2.500 p/z)
verzoekschriftprocedure tot faillietverklaring van een derde € 350 p/z (vast tarief)
verzoekschriftprocedure tot het leggen van conservatoir beslag € 350 p/z (vast tarief)
overige advies- en proceswerkzaamheden € 160 p/u
werkzaamheden die niet onder het jaarabonnement vallen 200 p/u